Warning: include(/home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/plugins/editors/jce/template.php): failed to open stream: Permission denied in /home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/includes/framework.php on line 8

Warning: include(): Failed opening '/home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/plugins/editors/jce/template.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php55/usr/share/pear:/opt/alt/php55/usr/share/php') in /home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/includes/framework.php on line 8
Motioner & Interpellationer

julannonschristmas ornament 1033274 960 720

Motion angående Gräskärr fastigheten Kolla 5:6

Kommunstyrelsen i Kungsbacka beslutade 2016-10-18 att Teknikens hus skall lokaliseras till fastigheten Kungsbacka 4:33 (Skanska Betongpålar).
Detta innebär att fastigheten Kolla 5:6 inte kommer att användas för avsett ändamål dvs. Teknikens hus kommer inte att etableras där.
Samtidigt innebär beslutet att när lokaliseringen till Kungsbacka 4:33 är klar så frigörs allt markområde inom Vägmästaren 4, mellan ”Skattehuset” och Brandstationen.
Det frigjorda markområdet utgör en fantastisk möjlighet att bygga bostäder med eventuella verksamhetslokaler i markplan.
Områdets möjligheter för bostäder blir ännu bättre om vi kan övertyga Räddningstjänsten i StorGöteborg att flytta sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6.
En placering som sannolikt är minst lika bra ur insatssynpunkt som nuvarande.

Kommer brandstationen att ligga kvar inom Vägmästaren 4 kan vi som alternativ användning av fastigheten Kolla 5:6 placera ett antal bostadspaviljonger där och på detta sätt lösa en del av vår bostadsproblematik. 

Kungsbackaborna yrkar att

Kungsbacka kommun omgående undersöker möjligheten att nuvarande brandstation inom Vägmästaren 4 flyttar sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6. Blir detta inte möjligt så vill vi i andra hand att det på fastigheten placeras ett antal bostadspaviljonger.

2016-10-18

Roger Larsson Kb                                                   

      

Motion 2013:1 Beträffande Husen på Kungsbacka torg

pdfHela motionen som pdf-dokument

Motion till Kommunfullmäktige i Kungsbacka Kungsbacka 2013-03-11
Betr. Husen på Kungsbacka torg
Är Kungsbacka torg bra eller dåligt? Alltsedan ombyggnaden av Kungsbaka torg har missnöjet varit stort och vuxit med tiden. Aldrig har en enskild fråga upprört och engagerat så många människor. Sannolikt den största och hetaste frågan sedan branden 1846. I augusti 2012 skrev jag en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per Ödman, i egenskap av beställare, men av någon anledning så hamnade den hos ordföranden för Teknik Harald Pleijel som utförare av ombyggnaden. Jag skrev bland annat I lokalpressen har der varit en mängd av artiklar och insändare om torgets utformning alltsedan ombyggnaden påbörjades. Mängden och tonarten på dessa har höjts sedan torget blev färdigt. Detta visar tydligt på hur mycket vi älskar vårt torg och att det måste utformas och vårdas på ett sätt som gör det till en naturlig och självklar medelpunkt för alla. För att försöka minska den allmänna debatten och missnöjet så blir min fråga till dig
– Har Ni tagit till Er allmänhetens missnöje och kommer det att leda till en översyn av Kungsbacka torg. Kanske med rubriken "Blev det som vi hade tänkt"

Interpellation 2012:3 Ensamkommande flyktingbarn

pdfHela motionen som pdf-dokument

Interpellation ställd till Larry Söder (KD) ordförande i nämnden för Individ-och Familjeomsorg (IFO)

Till Sverige kom 2011 ca 2500 ensamkommande flyktingbarn och prognosen för 2012 är 3300 barn så trycket på kommunernas mottagande av ensamkommande flyktingbarn ökar hela tiden. 80% av de ensamkommande flyktingbarnen får permanent uppehållstillstånd (put).
Det har nu gått ca 2 år sedan Kungsbacka kommun undertecknade ett avtal med Migrationsverket om mottagande med 7 platser varav 3 st skulle hållas öppna för asylsökande barn. Meningen var att kommunen skulle skapa en boendekedja på 3 anhalter i vår kommun. Den första anhanlten skall vara akutboendet för asylsökande ( Fyrtornet) andra anhalten skall vara ett boende efter att barnen har fått put och den tredje anhalten skall vara ett utslussningsboende då ungdomarna skall slussas ut för eget boende.

Interpellation 2012:2 Kungsbacka torg – En parkeringsplats

pdfHela motionen som pdf-dokument

Kommunfullmäktige i Kungsbacka Kungsbacka 2012-08-05

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Per Ödman

Kungsbacka torg – En parkeringsplats
En av Kungsbackas stora och mest publikdragande dagar är den återkommande "knallemarknaden". Denna företeelse har anor från 1300-talet . Så här beskriver Adam von Scheele den troliga uppkomsten av Kungsbacka marknad.
"- redan ett sekel tidigare, omkring år 1300, i anslutning till Hunehals borg, och ytterligare ett halvsekel tidigare, under 1200-talets första hälft, kan mycket väl en betydande marknadsplats ha legat i anslutning till Tölö gård".
Det finns en långt över 1000-årig tradition att se tillbaka på när det gäller Kungsbacka som marknadsplats. Att marknaden än i dag drar mycket folk är glädjande för Kungsbackaborna och dess näringsidkare såväl som för de som kommer som "turister" till Kungsbacka.

Motion 2012:1 om reformering av nuvarande regler avseende bidrag till bostadsanpassning i Kungsbacka kommun

pdfHela motionen som pdf-dokument

På Kungsbacka kommuns hemsida informeras om vilka möjligheter som finns att söka bidrag för ett förbättrad kvarboende. Bidraget är tillkommet för att täcka skäliga kostnader som uppstår när den sökande behöver göra nödvändiga anpassningar av de fasta funktionerna i sin permanentbostad. Anpassningarna ska ha en klar koppling till funktionsnedsättning. Behovet av anpassningarna ska styrkas i ett skriftligt intyg från en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

lördagsannons