Gratis busskort till barn och ungdomar

Motion till

Kommunfullmäktige i Kungsbacka                            2022-09-15

Gratis busskort till alla barn från lågstadiet tom gymnasiet i Kungsbacka Kommun

På förekommen anledning vill Kungsbackaborna lyfta det faktum att barn behandlas olika. Det står att läsa om i NH 22-09-06. ”Hans son får inte åka med”. Så länge som sonen gick i grundskolan fungerade det med skolskjutsen. From gymnasiestarten omfattades inte pojken längre av skolskjutsen utan förväntas gå 3,5 km till en linjebuss. Dessutom har det saknats tidtabell för denna linje…. Återigen en besparing av den moderatledda kommunalliansen denna gång inte på IFO eller Vård och Omsorg utan på Förskola och Grundskola tillsammans med Hallandstrafiken. Kommunen skriver på sin hemsida ”Hallandstrafiken och Förskola & Grundskola ansvarar för att planera skolskjuts för grundskolelever på anvisad kommunal grundskola. Hallandstrafiken och Västtrafik ansvarar för att planera kollektivtrafik för övriga resenärer, till exempel arbetspendling och resor till gymnasieskolor. I de bägge uppdragen som Hallandstrafiken arbetar utifrån är ambitionen att ta vara på samhällets resurser på bästa sätt och skapa synergieffekter som gynnar alla.” Verkligheten visar på något helt annat. Kungsbacka kommun måste kunna bättre än så här!!

Allt fler politiker och partier börjar ansluta sig till nödvändigheten och riktigheten i ovanstående. Något som vi inom Kungsbackaborna har önskat sedan valet 2006 och då också motionerat om detta.

Vi vill att alla skolbarn skall få ett busskort som gäller i hela kommunen alla dagar, dygnet runt. Detta skapar rättvisa genom att barnen då kan ta sig till skol-och fritidsaktiviteter oavsett var i kommunen de bor. Barnen lär sig åka kollektivt och får en större frihet. Föräldrar slipper skjutsa sina barn överallt så det blir mindre bilåkande vilket gynnar miljön. Vi värnar om miljön och kanske blir trafikflödet bättre om flera åker kollektivt. Förhoppningsvis blir kollektivtrafiken ett naturligt val för ungdomarna även efter att de har lämnat skolan.

Låt oss hantera denna motion snabbt så att vi från och med vårterminen 2023 hanterar alla som går i skolan lika och därmed rättvist.

Kungsbackaborna yrkar att:

Kungsbacka kommun inför busskort till alla skolbarn från grundskolan till gymnasiet.

2022-09-08

………………………………………………

Roger Larsson (Kb)

Kungsbackaborna

www.kungsbackaborna.se

Dela med dina vänner