Omsorg för funktionshindrade i Kungsbacka Kommun

Motion till

Kommunfullmäktige i Kungsbacka                            2022-08-22

Omsorg för funktionshindrade i Kungsbacka Kommun

Att få barn med funktionshinder förändrar livet på många olika plan. Det påverkar hela familjen och kan orsaka splittring som är svår att överblicka. Familjen kanske förlitar sig på att samhället ska ställa upp och se till att barnet får en miljö och uppväxt som ska bli så bra som möjligt.

I början ställer samhället upp med olika insatser som gör att livet kan tyckas se normalt ut, men problemen börjar när barnet blir äldre och ska ”ta sig fram i samhället”, för att bygga upp sociala relationer och försöka leva ett eget liv. Fram tills barnet uppnår myndighetsåldern är det föräldrarna som ansvarar för att barnet får den omsorg som krävs. Efter 18 årsdagen är det oftast föräldrar, gode män eller förvaltare som träder in och skall se till att personen det gäller får den omsorg som krävs.

I det fortsatta arbetet ”att ta sig fram i livet” är det ytterst viktigt att LSS lagen och Kommunallagen följs.

Det är också viktigt att den som företräder den funktionshindrade blir delaktig innan man tar beslut. Viktigt är också att man tar del av den funktionsnedsattes egen uppfattning, då denne oftast sitter inne med viktiga detaljer.

Innan beslut tas i olika nämnder och som berör funktionsnedsatta, måste det göras konsekvensanalyser. Detta för att belysa om besluten kommer att uppfylla de syften som gäller.

Partiet Kungsbackaborna vill därför att kommunen inrättar ett ”funktionshinderråd” eller motsvarande. Medlemmar i rådet kan vara;

  1. Representant från funktionshinderorganisationer Ex: FUB, IFSAP och eventuellt andra föreningar för funktionshindrade.
  2. Representant av person med egen erfarenhet av funktionshinder
  3. Representant från IFO
  4. Politiker

Kungsbackaborna vill att ovanstående råd blir remissinstans för frågor som berör funktionshindrade.

Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

att kommunen inrättar ett råd för personer med funktionshinder

………………………………     ……………………………..     ………………………………

Roger Larsson (Kb)             Leif Gullvert                      Sven Rahm

Dela med dina vänner