Prioritering biologisk mångfald Kungsbacka kommun

Motion till

Kommunfullmäktige i Kungsbacka

Prioritering biologisk mångfald Kungsbacka kommun

Invasiva främmande arter är ett växande problem och räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter, även ekonomiska, på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa. Problemen med invasiva främmande arter i Sverige ökar i takt med att vi blir fler människor och att vi reser mer.  Oron är stor för framtida skador och medföljande extra kostnader för bekämpning orsakade av dessa växter. Tidig bekämpning, ökad kunskap och lämpliga åtgärder måste därför prioriteras. Nedan är några av de mest problematiska invasiva främmande landarterna i Sverige. De kan orsaka allvarlig skada på våra ekosystem och Naturvårdsverket rekommenderar att man hjälper till att begränsa spridningen.

Följande arter finns i vår kommun och som fastighetsägare är man skyldig att bekämpa dessa växter gemensamt med andra fastighetsägare, vägverket länsstyrelsen m.fl.

Blomsterlupin Denna trädgårdsväxt som härstammar från Nordamerika är älskad av många, men också ett hot mot ängsblommorna vid våra vägkanter och dikesrenar. Den tränger undan annan växtlighet med sitt invasiva växtsätt.

Vresros En tålig buske som finns i många trädgårdar och planteringar. Den är inte så känd som invasiv, men det är ingen hemlighet för de som bor vid kusten i västra Sverige där den invaderat stränder och sanddyner.

Kanadensiskt gullris En trädgårdsväxt som spridits ut i landskapet genom sina otaliga frön som följer med vinden. Många vet inte att den hör till de invasiva främmande arterna så det behöver bli känt.

Jättebalsamin är frösprättaren som har kommit hit ända från västra Himalaya. Här har den smitit från trädgårdarna och trivs alldeles för bra i det fria. Den är

spridd i nästan hela landet. Eftersom den är EU-listad är det förbjudet att både sprida och ha den.

Jätteloka En av de mest storvuxna och spridda invasiva främmande arten i Sverige. Den kan bli upp till 3 meter. Viktigt att veta är att den har en växtsaft som ger brännskador på huden. Eftersom den är EU-listad är det förbjudet att både sprida och ha den

Gul skunkkalla En mycket invasiv våtmarksväxt från Nordamerika som kommit till Sverige som park- och trädgårdsväxt, men som nu finns i naturen. Det finns chans att utrota den i Sverige, så rapportera om du ser den. Eftersom den är EU-listad är det förbjudet att både sprida och ha den.

Parkslide En mycket invasiv bambuliknande växt som på kort tid blivit känd som en ”värsting” bland de invasiva främmande arterna. Den har stor spridningskraft och det finns ingen bekämpningsmetod som säkert fungerar.

Kungsbackaborna yrkar därför:

– att förvaltningen för Teknik, efter en analys hur spridningen av dessa arter ser ut i kommunen, tar fram en konkret plan för att bekämpa dessa arter, i parker och på allmänna ytor samt av kommunen ägda bolags marker tex Eksta och Tjolöholm. En plan för att bekämpa en art med stor spridning bör innehålla.

  1. Kartläggning av förekomster av arten
  2. Prioritering för bekämpning
  3. Metod och avfallshantering
  4. Upprepade insatser och uppföljning

att kommunen tar fram en utbildning för de anställda som arbetar eller kommer i kontakt med dessa utmaningar i sitt dagliga värv. Detta skall även gälla underentreprenörer för att effektivisera bekämpningen i parker och allmänna ytor och till kommunen kopplade ytor.

– att kommunen tar fram riktlinjer för samarbete med Trafikverket och Länsstyrelsen för att effektivt förhindra spridning.

…………………………………………

Roger Larsson (Kb)                                              

Jan Heimbrand (Kb)

Dela med dina vänner