Individ och Familje omsorg

Partiet Kungsbackaborna har alltid den unika människan i fokus. Vid myndighetsutövning vill vi alltid säkra att tillämpningen av gällande lagstiftning och föreskrifter blir flexibel så att de inte blir ”hårda i kanten” utan anpassade efter människors behov och förutsättningar.

Kungsbackaborna ser ett stort behov av fler gruppbostäder för personer med särskilda behov.

De med särskilda behov som tillhör ”Lagen om Stöd och Service för vissa personer med funktions nedsättning ”(LSS) är helt beroende av stöd i sin vardag.

Tillsammans med anhöriga och/eller gode män skall dessa personers behov och insatser tillgodoses med bästa säkerställda kvalitet. Kungsbackaborna värnar extra för denna grupp.

För partiet Kungsbackaborna är det mycket oroande att Nämnden för Individ och Familje omsorg i sitt budgetarbete inte först tar ett helhetsgrepp. Prioritering borde vara att se över hela organisationen från toppen och vidare neråt. Grundbemanning, ledarskap och kravprofiler, kompetens borde synas för att sedan skapa en anpassad och stabil organisation. Kommunen måste ta ansvar för att ”ansvar och befogenhet” matchar organisationen t.ex. förhållandet mellan Teknik och Individ och Familje omsorg (IFO).

Besparingarna inom Individ och Familje omsorg har fått negativa konsekvenser för flera målgrupper.

Vi vill att:

– Kvinnojouren finns kvar.

– Jyckens Hunddagis skall återstartas.

– Personligt Ombud återinförs,

– Regnbågens verksamhet säkerställs.

Dela med dina vänner