Bostäder, Kollektivtrafik och Infrastruktur

‍Bostadsbristen är ett stort problem. Trots att det byggs mycket i kommunen, så räcker det inte. Vi måste kunna erbjuda de sökande bostäder, så att de kan bo i kommunen.

Vi anser att det måste byggas fler hyresrätter och trygghets-/seniorbostäder i kommunens olika delar. Man bör bygga fler hyresrätter med lägre hyra, för att underlätta för bland annat vår ungdom att kunna skaffa ett första eget boende. Vi tycker också att det kan vara värt att prova att bygga exempelvis kooperativa hyresrätter. Det är invånarnas behov som ska styra.
Kungsbackaborna ställer sig positiva till planer som syftar till att åstadkomma utökad byggnation i kommunen.

Kollektivtrafiken behöver förbättras och förtätas. Vi vill att Kungsbackapendeln går hela vägen ned till Varberg, med lämpliga stopp på vägen. Vi ser fram emot att tillsammans med Göteborgsregionen utveckla spårbunden trafik utmed väg 158 mellan Göteborg och Kungsbacka.

Kungsbackaborna vill att alla högstadielever ska få ett gratis periodkort som gäller i hela kommunen alla dagar, dygnet runt. Detta skapar rättvisa, genom att barnen då kan ta sig till skola och fritidsaktiviteter oavsett var i kommunen de bor. Barnen får större frihet, och om föräldrarnas bilkörande minskar, gynnas också miljön. Det finns också föräldrar som, av olika anledningar, har svårt att köra sina barn. Förhoppningsvis blir kollektivtrafiken det naturliga valet även efter ungdomarnas skoltid, upp i vuxen ålder.

Det är även önskvärt att en större del av Kungsbacka kommun införlivas i periodkortet Göteborg+, som till exempel Kungälv. Detta skulle troligen minska belastningen på vissa pendelparkeringar som till exempel vid Snipen.

Kungsbackaborna stödjer byggandet av Onsala-vägen i ny sträckning. Den befintliga vägen har en oacceptabelt låg trafiksäkerhet och framkomlighet. Vi önskar att det samtidigt planeras för ytterligare sträckning ut till E6. Denna utbyggnad bör ske så fort som möjligt. Vi kommer även att verka för en direktbuss mellan Onsala och Göteborg.

‍Kungsbackaborna lämnade nyligen in en motion rörande förändring av trafikflödet i innerstaden. Denna motion avslogs med motiveringen att en ny trafikplan för Kungsbacka ska tas fram. Vi kommer att verka för att denna trafikplan tas fram snarast möjligt.
Även en ny Översiktsplan bör tas fram, för att underlätta planering av nybyggnation.

Dela med dina vänner