Serveringskiosken på Kungsbacka torg

Favoriter i repris.

Tillsammans med 4 043 personer har Kungsbackaborna lagt två motioner, 2013-03-11 och 2015-09-03, där vi önskade att kiosken enligt ovan skulle flyttas. Svaren vi har fått är nej till flytt. Det har nu gått fyra år sedan första motionen, och synpunkterna mot placeringen bara ökar. Samtidigt är vi fullt medvetna om att det är inte lätt att hitta någon lämplig plats. En plats där denna extremt fula byggnad inte förstör för mycket för den nya omgivning där den placeras. Att den är felplacerad råder det ju inget tvivel om. Vi har funderat en hel del och talat med kommuninnevånare, med avsikt att försöka hitta en lämplig plats. Efter sammanvägning av samtalen, estetik, fasadfärg, funktion och mycket annat, kom vi fram till följande förslag i motion 2015-09-03:

Serveringskiosken på Kungsbacka torg flyttas till Borgmästareplatsen öster om gång- och cykelbanan. Besökande kan sitta på den föredömliga sittmöjlighet som skapats när invallning av ån gjordes, och njuta av Kungsbackaån. Kioskens fasadfärg är nästan identisk med invallningsmaterialets, så den kommer att smälta in och kännas som en naturlig del av helheten. På resterande del av befintlig grönyta av Borgmästareplatsen kan man anlägga två Boulebanor och sittbänkar med bord. Klot för boulespel kan hyras ut av kiosken. På detta sätt kommer Borgmästareplatsen att bli en pärla i sin omgivning mellan Stadshus, Kulturhus och Kungsmässan där människor kan spela boule eller bara sitta ner och njuta av en korv/glass/kaffe/våffla.

Till vår stora glädje kan vi konstatera att tjänsteskrivelse från Teknik, 2017-02-28, bekräftar vilken pärla Borgmästareplatsen är. Av skrivelsen framgår att Nämnden för Teknik har beslutat att det skall byggas en lek- och temapark på Borgmästareplatsen. I skrivelsen kan man bland annat läsa följande:

”Den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad som antogs 2009-06-16 anger att så långt det är möjligt ska alla stadens invånare, oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, fysiska handikapp, ekonomi etc. få samma tillgång till sin stad. Kraft ska läggas på en utvecklad stadskärna med ett bra utbud. För stadslivet är det också viktigt med torg och mötesplatser för att ge förutsättningar för ett rikt socialt liv. I den fördjupade översiktsplanen beskrivs även att för att uppnå en god boendemiljö behövs närhet till KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) grönska och rekreation. Området längs ån ska utvecklas till stadens genomgående grönstråk då dess centrala läge ger god tillgänglighet för många. Nämnden för Teknik har tidigare tagit beslut om byggnation av en lek- och temapark för familjer, ungdomar och barn. Förvaltningen för Teknik har identifierat Borgmästareplatsen som lämpligt läge för en temalekpark, Direktiv lek- och temapark 2013-01-24. Borgmästareplatsen ligger intill befintliga grön- och rekreationsstråk längs Kungsbackaån och nära Kungsmässan samt kulturhuset Fyren vilket gör det till en plats där många passerar. Den nya temalekparken ska utformas med fokus på tillgänglighet, jämlikhet och jämställdhet. Borgmästareplatsen är en plats som är tillgänglig för många då ytan är väldigt flack och temalekparken kan tillgänglighetsanpassas. Platsen har även närhet till kollektivtrafik, parkering och toalett (under kulturhuset Fyrens öppettider) vilket är viktiga aspekter för tillgängligheten. En invånardialog har genomförts där förvaltningen för Teknik har samlat in idéer och tankar om hur temalekparken ska bli en plats för både vuxna, barn och äldre. Temat för lekparken är Fågel, fisk eller mittemellan där tanken är att lyfta Kungsbackas rika djurliv samt skapa intresse för närmiljön hos både barn och vuxna. Temat syftar på det rika fågellivet, fisken i ån och insekterna på ängen. I framtiden finns tankar om att genom temat öka attraktivitet för Kungsbackaån och förstärka å-stråket genom att skapa fler platser längs Kungsbackaån som ger en intresseväckande väg till platsen.”

 

Som ett led i att förstärka temat ”Öka attraktiviteten för Kungsbackaån” och förstärka invånardialogen med vår namninsamling, som är mer aktuell i dag än när den gjordes, gör Kungsbackaborna ett nytt försök att förbättra såväl Kungsbacka Torg som Borgmästareplatsen.

Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige besluta:

  • att serveringskiosken på Kungsbacka torg flyttas till Borgmästareplatsen och att man ordnar kringaktiviteter enligt Nämnden för Tekniks tidigare beslut om Temalekpark på Borgmästareplatsen.

Kungsbacka 2017-03-06

Kungsbackaborna
Roger Larsson

Dela med dina vänner