Kungsbackaborna yrkar på muddring av Kungsbacka-ån.

Kungsbacka-ån har inte muddrats sedan 1975, trots att ån borde muddras regelbundet! Det är verkligen dags nu, 42 år senare!

Underhållet av Kungsbacka-ån är eftersatt:

·        Åkanterna har på flera ställen glidit ned i ån, vilket gör att båtplatser inte kan nyttjas och att flödet i ån ytterligare försämrats.

·        Besökande båtgäster kan inte lägga till vid gästhamnen vid Hamntorget, på grund av för lågt vattendjup. (Sommaren 2017 lade Svenska Flottan till vid Hamntorget med tre båtar. Besöket var inte helt ”grundlöst”, en av båtarna fick bogseras därifrån.)

·        Båtägare, som hyr båtplatser i Kungsbacka-ån, kan inte gå ut med sina båtar vid lågvatten. Vissa båtar låg till och med på botten under sommaren.

·        Gästande båtägare kan inte längre båtledes besöka vårt vackra centrum.

I dokumentet ”Gestaltningsprogram för Kungsbackaån”, framtaget 2007–2008, framgår det att syften med programmet bland annat är att ”synliggöra ån och utveckla åns olika karaktärer”, samt att ”skapa bättre fysiska samband. Ett bra sätt att synliggöra ån, är att rensa bort vass längs åkanten och göra åkanten stabilare och vackrare, särskilt västra grässlänten sträckan Hamntorget till Vallgatan. Kanske kan man till exempel belägga denna sträcka med grov sprängsten? Både vackert och stabilt. För att skapa fysiska samband, är det lämpligt att ån är farbar.

Att man vill ha ett ”grönt å-rum”, vilket nämns i den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad, innebär inte att själva ån ska vara igenväxt och grön!

Bortsett från estetiska skäl, minskar muddring även effekten vid översvämningar. (Detta gjordes i Mölndal kommun efter översvämningarna 2006 med bidrag från MSB.) Muddring, breddning, rensning och invallning är också åtgärder som tas upp i Länsstyrelsens miljökonsekvensbeskrivning för översvämningsrisker.

Visionen för Kungsbacka kommun från 2005 uttrycker att ”Kungsbackaån är en tillgång, vars närområde skall utvecklas till en unik miljö för boende, aktiviteter och arbete”. I Vision 2030 kan man läsa att ”vi förvaltar våra fantastiska naturmiljöer”. Att ha en å som stilla flyter genom staden, är inte alla förunnat. Det är dags att vi går från ord till handling och förvaltar denna naturmiljö!

Muddring och upprustning av Kungsbacka-ån ger ett vackrare å-rum, en farbar å, och en minskad effekt av översvämningar.

Kungsbackaborna föreslår därför kommunfullmäktige besluta att:

1.     Kungsbacka kommun snarast tar kontakt med Länsstyrelsen för samråd avseende muddring av Kungsbacka-ån, samt undersöker vilka möjliga bidrag (MSB, Länsstyrelsen-LOVA, m fl) som kan erhållas för detta.

2.     Kungsbacka kommun tar fram en plan för regelbunden underhållsmuddring.

2016-11-01

Roger Larsson (Kb)

Stefan Sundberg (Kb)

Dela med dina vänner