Motion som ett led i ett av kommunens grundläggande uppdrag

Kommunfullmäktige 2021-06-01

Motion som ett led i ett av kommunens grundläggande uppdrag

En av kommunens allra främsta och mest grundläggande uppdrag är att se till att alla medborgare har ett bra fungerande liv och att alla medborgare tillförsäkras ett så gott liv som möjligt!

Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, (FUB), är tillsammans med Individ och Familjeomsorg, (IFO), dess styrelse och förvaltning en del av dem som vi Kungsbacka kommun finns till för, nämligen kommuninnevånare med någon form av funktionsnedsättning. De har olika roller men förhoppningen är ju att man tar vara på varandras kunskaper och att de insatser som görs bygger på så mycket kunskap och erfarenhet som möjligt. Läser man bifogad skrivelse så framgår det tydligt att så är inte fallet. Vi anser att det skall vara en självklarhet att det skall vara en dubbelsidig dialog med samverkan i frågor om den/dem det berör, såväl före som efter beslut. Vi ställer oss bakom vad Alliansen skriver inför budget 2022.

Under rubriken Ett medskapande samhälle och öppen attityd kan man läsa ” I ett välmående samhälle måste kraften hos invånare, företagare, föreningar och organisationer tas tillvara. Vi skall öka samarbetet mellan kommunen och dessa aktörer. Dialogen med våra invånare ska stärkas.” För att stärka dialogen och få till en bättre samverkan mellan berörda, som leder till att vi tillsammans får en ökad kunskap och förståelse för vad som behöver göras för dem vi finns till för, vill vi inrätta ett forum för detta. Kungsbackaborna yrkar med stöd av ovanstående och bifogad skrivelse: – att Kungsbacka kommun snarast möjligt inrättar ett forum som kan samtala och samverka i frågor som berör funktionsnedsatta.

……………………………………… ………………………………………………

Roger Larsson (Kb) Stefan Sundberg (Kb)

Bifogat: Skrivelse från FUB Kungsbacka /Kerstin Tegnér ‍

En av kommunens allra främsta och mest grundläggande uppdrag är att se till att alla medborgare har ett bra, fungerande liv och att alla medborgare tillförsäkras ett gott liv!

Tillsammans med andra berörda organisationer vill FUB ha ’det goda samtalet’ med kommunens förvaltningar och politik. FUB vill vara en samarbetspartner, en remissinstans. Vi vill att nämnd och förvaltning ger FUB möjlighet att ge synpunkter på de förslag som ni har, innan det tas beslut. Vi hänvisar till LSS Särskilda bestämmelser 15 § pkt 7 i LSS (samverkan) samt till Kommunallagen 8 kap 3 § (samverkan).

FUB ingår i Dialogmöte med inbjudan från förvaltningen, tillsammans med andra föreningar, det är bra, men frågorna och synpunkterna borde synliggöras för politiken före beslut. Genom samverkan med handikapporganisationernas representanter, kan de erfarenheter, som personer med funktionsnedsättningar besitter, tillföras verksamheterna och ge kännedom om situationen i kommunen. Det efterfrågas sällan konsekvensanalyser från politiken, vilket förvånar oss.

Tidigare fanns ett forum Kommunala Handikapprådet (KHR) där organisationerna kunde lyfta frågor och frågorna blev behandlade och kommunens olika förvaltningar och politiken kunde ta del av synpunkterna som kom fram. Dessutom var KHR en remissinstans. Vi kan kalla det för Kommunens råd för personer med funktionshinder (KRF). – I artiklar i lokalpressen, skrivs ’Fortsatt underskott……. och besparingar inom IFO med uttalande från förvaltningschefen och nämndens ordförande. Man ser inte till människan utan skriver att det finns utgifter som vi inte råder över`. Men vad då? Äska mer pengar, var aktiva i budgetförhandlingar mm Kungsbacka skulle ju kunna ligga i framkant.

I denna välmående kommun borde det vara självklart att alla medborgare har det bra oavsett vilket behov av stöd man har. Man tar bort alla insatser, som inte är lagstadgade (LSS) och ger därmed denna grupp ett tufft liv. Föräldrar får komma och hjälpa till (se artikel i NH från orolig förälder), många föräldrar är till åren komna och hade önskat att ens barn har ett gott liv och att man kunde slå sig till ro. – Vi vill uppmärksamma er på Utjämningsbidraget. Kommunen betalar ca 50 miljoner kr/år (från 2005), till andra kommuner, beroende på att man i Kungsbacka, inte byggt ut gruppbostäder, inte beviljat kontaktpersoner eller ledsagning och andra insatser som skulle kommit personkretsen till godo. Hade Kungsbacka kommun utnyttjat LSSen fullt ut hade utjämningsbidraget blivit lägre, stannat i kommunen och dessutom gett arbetstillfällen.

Maj 2021 För FUB Kungsbacka /Kerstin Tegnér

Dela med dina vänner