Inrätta ett forum som kan samtala och samverka i frågor som berör funktionsnedsatta.

Kommunfullmäktige 2021-06-01

Motion som ett led i ett av kommunens grundläggande uppdrag

En av kommunens allra främsta och mest grundläggande uppdrag är att se till att alla medborgare har ett bra fungerande liv och att alla medborgare tillförsäkras ett så gott liv som möjligt!

Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, (FUB), är tillsammans med Individ och Familjeomsorg, (IFO), dess styrelse och förvaltning en del av dem som vi Kungsbacka kommun finns till för, nämligen kommuninnevånare med någon form av funktionsnedsättning. De har olika roller men förhoppningen är ju att man tar vara på varandras kunskaper och att de insatser som görs bygger på så mycket kunskap och erfarenhet som möjligt. Läser man bifogad skrivelse så framgår det tydligt att så är inte fallet. Vi anser att det skall vara en självklarhet att det skall vara en dubbelsidig dialog med samverkan i frågor om den/dem det berör, såväl före som efter beslut. Vi ställer oss bakom vad Alliansen skriver

inför budget 2022. Under rubriken Ett medskapande samhälle och öppen attityd kan man läsa ” I ett välmående samhälle måste kraften hos invånare, företagare, föreningar och organisationer tas tillvara. Vi skall öka samarbetet mellan kommunen och dessa aktörer. Dialogen med våra invånare ska stärkas.”

För att stärka dialogen och få till en bättre samverkan mellan berörda, som leder till att vi tillsammans får en ökad kunskap och förståelse för vad som behöver göras för dem vi finns till för, vill vi inrätta ett forum för detta.

Kungsbackaborna yrkar med stöd av ovanstående och bifogad skrivelse:

– att Kungsbacka kommun snarast möjligt inrättar ett forum som kan samtala och samverka i frågor som berör funktionsnedsatta.

Roger Larsson (Kb), Stefan Sundberg (Kb

Dela med dina vänner