Laddar...

Reformering avseende bidrag för bostadsanpassning.

‍På ‍Kungsbacka kommuns hemsida informeras om vilka möjligheter som finns att söka bidrag för ett förbättrat kvarboende. Bidraget är tillkommet för att täcka skäliga kostnader som uppstår när den sökande behöver göra nödvändiga anpassningar av de fasta funktionerna i sin permanentbostad. Anpassningarna ska ha en klar koppling till funktionsnedsättning. Behovet av anpassningarna ska styrkas i ett skriftligt intyg från en arbetsterapeut, läkare, eller annan sakkunnig.

‍Med nuvarande demografiska utveckling och därtill kopplade åldersrelaterade sjukdomar är behovet av bostadsanpassning under de kommande åren stort. Detta förhållande har även uppmärksammats i rekommendationer från Socialstyrelsen. Med nuvarande befolkningsutveckling kommer vi med stor sannolikhet att se en kraftig ökning i Kungsbacka kommun de kommande 10-15 åren. En försiktig beräkning ger en ökning av ca 3000 personer i åldersgruppen över 70 år. Därav kan vi konstatera att om vårdbehovet för denna grupp följer nuvarande utveckling innebär det ett fortsatt stort behov av omsorg.

‍Grundregel i Kungsbacka kommun avseende äldreomsorgen är att underlätta för äldre personer att leva ett självständigt liv. Den så kallade kvarboendeprincipen gäller, det vill säga att kunna bo kvar i den egna bostaden så länge som möjligt och inte onödigt tidigt behöva flytta till en "institution". Kungsbacka kommuns insatser för att underlätta kvarboende handlar framför allt om att ge hjälp i hemmet genom hemtjänst och hemsjukvård, samt att underlätta vardagen för såväl den sökande som anhöriga genom bostadsanpassning och individuellt anpassade hjälpmedel.

‍Kungsbackaborna yrkar:

  • ‍att Kommunfullmäktige uppdrar åt Bostadsanpassningsenheten att se över nuvarande regler för bostadsanpassning, så att dessa inte enbart grundas på den sökandes möjligheter till et "självständigt liv" utan också tar hänsyn till vad den sökandes familjesituation kan bidra med till detta.

‍Kungsbacka 2012-01-10

‍Kungsbackaborna
Roger Larsson
Maria Corneliusson
Stephan Philipson

Arkiverad

Pågående