Laddar...

Motioner

Pågående

Marknsförinq via Storbildsskärm utmed E6:an

Marknsförinq via Storbildsskärm utmed E6:an En ledskylt placeras före eller efter ekodukten men i god tid innan Varla avfarten vid E6 iriktning mot Malmö. Söderifrån skulle skylten kunna placeras efter Hanhalsholmevägen menföre Rolfsån. Syftet är att öka marknadsföreningen av vår kommun eller våra företag och föreningar. Olika evenemang, Tjolöholm, Äskhult, sport eller kulturevenemang såsom teaterutställningar,mässor m.m. och andra event/budskap eller info Utbyggda Hede handelsområde, Kungsmässan och idrottsanläggningarna för hästsport, handboll, innebandy, fotboll, ishallenoch simhallen m.fl. med sina cuper, matcher och events/kultur aktiviteter

Läs mer

Betr. Kungsbacka Torg

När kommunen nu har bestämt att återuppta den månatliga marknadsdagen fr.o.m. 6 oktober, så har det spridits en viss oro bland många. Vad händer med "Goa Knallar på Torget" och den omtyckta torghandeln på fredagar? För att dämpa denna oro så önskar Kungsbackaborna att kommunen behandlar frågan snabbt.

Läs mer

Motion som ett led i ett av kommunens grundläggande uppdrag

För att stärka dialogen och få till en bättre samverkan mellan berörda, som leder till att vi tillsammans får en ökad kunskap och förståelse för vad som behöver göras för dem vi finns till för, vill vi inrätta ett forum för detta.

Läs mer

Kungsbackaborna och nästa budget

Kungsbackaborna ställer sig bakom alliansens budget med nedanstående tilläggsamt att skattesatsenskall ligga kvar oförändrad under 2022.

Läs mer

Inrätta ett forum som  kan samtala och samverka i frågor som berör funktionsnedsatta.  

Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, (FUB), är tillsammans med Individ och Familjeomsorg, (IFO), dess styrelse och förvaltning en del av dem som vi Kungsbacka kommun finns till för, nämligen kommuninnevånare med någon form av funktionsnedsättning. De har olika roller men förhoppningen är ju att man tar vara på varandras kunskaper och att de insatser som görs bygger på så mycket kunskap och erfarenhet som möjligt. Läser man bifogad skrivelse så framgår det tydligt att så är inte fallet. Vi anser att det skall vara en självklarhet att det skall vara en dubbelsidig dialog med samverkan i frågor om den/dem det berör, såväl före som efter beslut. Vi ställer oss bakom vad Alliansen skriver

Läs mer

Villkor för gravida kvinnor anställda på Kungsbacka kommun

Kvinnor får inte vaccineras efter de har blivit gravida. Kan arbetsgivaren inte omplacera eller anpassa den anställdes arbetsmiljö, till exempel att arbeta hemifrån, har arbetsgivaren rätt att förbjuda arbetstagaren att arbeta. Har man blivit förbjuden av sin arbetsgivare att fortsätta sitt arbete på grund av risker i arbetsmiljön har man rätt till graviditetspenning från och med den dagen förbudet gäller. Detta har man tagit fasta på i Varbergs kommun.

Läs mer

Alléskolan

‍För partiet Kungsbackaborna och säkert fler än vi, är det inte självklart att Alléskolan skall bevaras. För att kunna ta ställning till frågan, bevara eller riva, är det en mängd av frågor som bör besvaras. Svar som senare kan ligga till grund för partiernas beslut om Alléskolans framtid. Skall den bevaras är det för att den är i sådant skick att det är ekonomiskt försvarbart och att vi kan lösa lokalfrågan för en mängd önskvärda aktiviteter. Det är bråttom med svaret eftersom det är många olika verksamheter som i dag lever i ovisshet om och i så fall hur deras verksamhet kommer att påverkas vid förändring av tillgängliga lokaler.För att få svar på detta vill vi att kommunen omgående tillsätter en arbetsgrupp som skyndsamt under projektnamnet ”Kulturhuset Allé” arbetar med frågorna.

Läs mer

Uppställningsplats för husbilar och husvagnar

.Utbyggda Hede handelsområde, Kungsmässan, innerstaden, samt våra arenor och idrottshallar gör Kungsbacka till en handelsstad och en stad med möjlighet till stora arrangemang inom idrott och kultur. Man räknar med 20,000 dagsbesök till Aranäs Open och Tölö Cupen. Lågt räknat spenderar de 250 kr/dag. Enligt uppgift omsätter Gothia Cup 25-30 miljoner, bara i Kungsbacka! Det är önskvärt att besökare stannar längre, därför behöver utbudet av övernattningsmöjligheter ökas. Kungsbackaborna föreslår en centralt placerad uppställningsplats för husbilar och husvagnar.

Läs mer

Bostadsförmedling till ungdomar

Vårt förslag är; För att underlätta för våra ungdomar att få en lägenhet, reserveras vissa mindre lägenheter till 18-25 åringar "Ungdomsbostäder". Vi bildar en särskild kö för ungdomar i åldern 18-25 år där dessa lägenheter fördelas på samma sätt som i den ordinarie kön.

Läs mer