Warning: include(/home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/plugins/editors/jce/template.php): failed to open stream: Permission denied in /home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/includes/framework.php on line 8

Warning: include(): Failed opening '/home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/plugins/editors/jce/template.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php55/usr/share/pear:/opt/alt/php55/usr/share/php') in /home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/includes/framework.php on line 8
Kungsbackaborna

julannonschristmas ornament 1033274 960 720

Motion angående Gräskärr fastigheten Kolla 5:6

Kommunstyrelsen i Kungsbacka beslutade 2016-10-18 att Teknikens hus skall lokaliseras till fastigheten Kungsbacka 4:33 (Skanska Betongpålar).
Detta innebär att fastigheten Kolla 5:6 inte kommer att användas för avsett ändamål dvs. Teknikens hus kommer inte att etableras där.
Samtidigt innebär beslutet att när lokaliseringen till Kungsbacka 4:33 är klar så frigörs allt markområde inom Vägmästaren 4, mellan ”Skattehuset” och Brandstationen.
Det frigjorda markområdet utgör en fantastisk möjlighet att bygga bostäder med eventuella verksamhetslokaler i markplan.
Områdets möjligheter för bostäder blir ännu bättre om vi kan övertyga Räddningstjänsten i StorGöteborg att flytta sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6.
En placering som sannolikt är minst lika bra ur insatssynpunkt som nuvarande.

Kommer brandstationen att ligga kvar inom Vägmästaren 4 kan vi som alternativ användning av fastigheten Kolla 5:6 placera ett antal bostadspaviljonger där och på detta sätt lösa en del av vår bostadsproblematik. 

Kungsbackaborna yrkar att

Kungsbacka kommun omgående undersöker möjligheten att nuvarande brandstation inom Vägmästaren 4 flyttar sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6. Blir detta inte möjligt så vill vi i andra hand att det på fastigheten placeras ett antal bostadspaviljonger.

2016-10-18

Roger Larsson Kb                                                   

      

Näringsliv och kommunalskatt

Tillgången till arbete i kommunen måste öka och vi efterfrågar ett bättre samarbete mellan kommun och näringsliv. Villkoren för nyföretagande måste bättras och kommunalskatten sänkas. 

Kungsbacka ligger i en tilllväxtregion och det finns mycket goda förutsättningar för ett ännu bättre nyföretagande. För det krävs dock att alla, näringsliv /kommun/andra aktörer, arbetar gemensamt. Här har kommunen en stor uppgift. Både politiker och tjänstemän måste ha en positiv attityd och som serviceorgan ge skyndsam handläggning i tillståndsärenden. Det är ett absolut krav.

Kommunen önskar, i sin vision för Kungsbacka, en högre självförsörjningsgrad. Alltså ökat antal jobb i kommunen. Det krävs en större insats från kommunens sida för att detta skall bli möjligt. Kungsbackaborna kommer att stödja alla förslag som syftar till att få fart på nyföretagandet och stimulera tillväxten i vår kommun och dess befintliga företag. Det må gälla markinnehav för företagsetableringar, en näringslivsberedning under fullmäktige, ett företagandets hus eller en förstärkning av näringslivsenheten.

Kungsbacka kommun har på 25 år gått från att vara en lågskattekommun till en högskattekommun. Kungsbackas skatteunderlag är mycket starkt och de som bor i kommunen tjänar betydligt mer än genomsnittet i landet. Därtill är vår kommun en av de starkast befolkningsväxande i landet, vilket innebär ökat krav på kommunal service. Det finns inget motsatsförhållande i att ha en låg kommunalskatt och ändå kunna ge en god kommunal service.
Kungsbackaborna har yrkat på sänkt kommunalskatt i budgeten sedan 2007. De senaste årens positiva bokslut har visat att detta var möjligt. Endast i krisbudgeten för 2010 avstod vi från detta yrkande. Vi anser att skatteuttaget för närvarande är för högt och vår målsättning är lägre kommunalskatt med bibehållen eller bättre service. Bättre engagemang i kommunens verksamhet, så att effektivisering kan ske och kommunalskatten sänkas.

Bostäder, kollektivtrafik och infrastruktur

Många vill bo i Kungsbacka kommun vilket ställer höga krav på våra politiker och tjänstemän. Vägnätet måste förbättras och underhållas, bostäder med rimliga hyror byggas och kollektivtrafiken utvecklas.

Det saknas bostäder och bostadskön är oacceptabelt lång. Trots att det byggs mycket i kommunen så är det inte tillräckligt. Vi måste kunna erbjuda de sökande bostäder så att de kan bo i kommunen. Vi anser att det är önskvärt att det byggs fler hyresrätter och trygghets-/seniorbostäder i kommunens olika delar. Vi tycker också att det kan vara värt att prova på att bygga exempelvis kooperativa hyresrätter. 
Det är invånarnas behov som skall styra. Kungsbackaborna ställer sig positiva till planer som syftar till att åstadkomma en utökad byggnation i kommunen.

Kollektivtrafiken i stort behöver förbättras och förtätas. Vi vill ha Kungsbackapendel hela vägen ner till Varberg. Förutom i Åsa behövs stopp iFjärås, Frillesås och sedan strategiska stopp till Varberg.
Vi ser fram emot att tillsammans med Göteborgsregionen utveckla spårbunden trafik utmed väg 158 från Göteborg till Kungsbacka och att Hede station byggs ut till central knutpunkt för kollektivtrafiken.

Vi vill också att alla skolelever skall få ett gratis busskort som gäller i hela kommunen alla dagar, dygnet runt. 
Detta skapar rättvisa, genom att barnen då kan ta sig till skol- och fritidsaktiviteter oavsett var i kommunen de bor. Barnen får en större frihet och om föräldrarnas bilkörande minskar gynnas också miljön. Förhoppningsvis blir kollektivtrafiken det naturliga valet även efter ungdomarnas skoltid.

Kungsbackaborna vill öka jämställdheten i kommunen genom enhetstaxa inom kommunen (även för färdtjänst) samt anropsstyrd trafik på samma villkor som kollektivtrafiken i ytterområdena.

Vi efterfrågar långsiktig planering för Kungsbackas infrastruktur. Vid planering av bostäder krävs att bullernivån blir rimlig. Man skall kunna sitta ute på sin altan eller balkong utan ”hörselskydd”. Flera felaktiga lägen har bebyggts och fler planeras tyvärr. Kommunen måste ta sitt ansvar vid planering av bostäder så att inte problem som i exempelvis Signeskulle, Kolla Backe och Tölö Ängar uppstår.

Vi stödjer byggandet av onsalavägen (940) mellan Rösan - Forsbäck i ny sträckning. Den befintliga vägen har en oacceptabel trafiksäkerhet och framkomlighet. Vi önskar att det samtidigt planerats för ytterligare sträckning ut till E6:an (norr om Oskarsberg). Kommunen bör förskottera pengar så att även denna utbyggnad sker så fort som möjligt.

lördagsannons