Warning: include(/home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/plugins/editors/jce/template.php): failed to open stream: Permission denied in /home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/includes/framework.php on line 8

Warning: include(): Failed opening '/home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/plugins/editors/jce/template.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php55/usr/share/pear:/opt/alt/php55/usr/share/php') in /home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/includes/framework.php on line 8
Politik

julannonschristmas ornament 1033274 960 720

Ärenden till Kommunstyrelsen

Här nedan kan du läsa vilka beslut vi tagit i de ärenden som skall upp i Kommunstyrelsen.

Motion angående Gräskärr fastigheten Kolla 5:6

Kommunstyrelsen i Kungsbacka beslutade 2016-10-18 att Teknikens hus skall lokaliseras till fastigheten Kungsbacka 4:33 (Skanska Betongpålar).
Detta innebär att fastigheten Kolla 5:6 inte kommer att användas för avsett ändamål dvs. Teknikens hus kommer inte att etableras där.
Samtidigt innebär beslutet att när lokaliseringen till Kungsbacka 4:33 är klar så frigörs allt markområde inom Vägmästaren 4, mellan ”Skattehuset” och Brandstationen.
Det frigjorda markområdet utgör en fantastisk möjlighet att bygga bostäder med eventuella verksamhetslokaler i markplan.
Områdets möjligheter för bostäder blir ännu bättre om vi kan övertyga Räddningstjänsten i StorGöteborg att flytta sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6.
En placering som sannolikt är minst lika bra ur insatssynpunkt som nuvarande.

Kommer brandstationen att ligga kvar inom Vägmästaren 4 kan vi som alternativ användning av fastigheten Kolla 5:6 placera ett antal bostadspaviljonger där och på detta sätt lösa en del av vår bostadsproblematik. 

Kungsbackaborna yrkar att

Kungsbacka kommun omgående undersöker möjligheten att nuvarande brandstation inom Vägmästaren 4 flyttar sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6. Blir detta inte möjligt så vill vi i andra hand att det på fastigheten placeras ett antal bostadspaviljonger.

2016-10-18

Roger Larsson Kb                                                   

      

Politik

Det här är Kungsbackaborna

Kungsbackaborna är ett lokalt närdemokratiskt parti, som vill verka för att göra ett bra Kungsbacka bättre.

Vårt huvudmål är att prestigelöst driva olika frågor som utvecklar och förbättrar vår vardag.

Vi vill inte fastna i en begränsad och trångsynt politisk partiskala som grundar sig på en partihandbok från Stockholm. Vi utgår från att vi som bor i Kungsbacka själva vet vad som är bäst för oss.

Det väsentliga för oss är att alltid verka för innevånarnas bästa och ta utgångspunkt i de vardagliga sakfrågor som berör kommuninnevånarna.

Din röst på Kungsbackaborna innebär att du blir hörd i fyra år och en garanti för att inte partiledningarna i Stockholm bestämmer över oss i Kungsbacka.

Kungsbackaborna om att vara ung i Kungsbacka

Kungsbacka är en av Sveriges yngsta kommuner när man ser till medelåldern. Att det ser ut så beror bland annat på att det finns mycket barn och barnfamiljer. Vi i Kungsbackaborna vill behålla våra unga kungsbackabor även när de flyttat hemifrån. Kungsbacka har har mycket goda förutsättningar att bli en attraktiv kommun för unga människor.
Vi vill göra verklighet av detta:

Genom att stödja byggandet av små lägenheter centralt
Genom att förbättra kommunikationerna norrut och söderut
Göra innerstaden mer levande så att ungdomarna kan roa sig på hemmaplan. Detta gör vi genom att öka tillståndsgivning, öppettider mm
En ny multiarena stödjer både idrott, kultur o nöjen och kommer att få en central och vital roll i Kungsbacka.
En ökad satsning på turism, näringsliv och handel tillsammans med vår fantastiska natur gär Kungsbacka till en verklig framtidskommun för alla.

Kungsbackaborna om kommunalskatten

Kungsbacka kommun har på 25 år gått från att vara en lågskattekommun till en högskattekommun. Skatteuttaget ligger f n på 21,53. Kungsbackas skatteunderlag är mycket starkt och de som bor i kommunen tjänar betydligt mer än genomsnittet i landet.

Sant är att vår kommun är en av de starkast befolkningsväxande i landet, vilket innebär ökat krav på kommunal service. Det finns inget motsatsförhållande i att ha en låg kommunalskatt och ändå kunna ge en god kommunal service.

Kungsbackaborna har yrkat på sänkt kommunalskatt i budgeten för 2007-2009. De senaste årens positiva bokslut har visat att detta var möjligt. Endast i krisbudgeten för 2010 avstod vi från detta yrkande. Vi anser att skatteuttaget för närvarande är för högt och vår målsättning är lägre kommunalskatt med bibehållen eller bättre service.

Jämförelse kommunalskatt 2009 i olika kommuner

Kungsbacka 21,5 Göteborg 21,3

Partille 20,5 Varberg 20,5

Halmstad 20 Lidingö 18,9

Stockholm 17,5 Solna 17,1

Lyft Kungsbacka med en multiarena

"Lilla Kungsbacka" börjar bli stort. Inte minst i idrottssammanhang. I år seglade HK Aranäs upp i elitserien. Men Kungsbacka har idag ingen plats för större evenemang.
Vi vill omgående bygga en multiarena som kan vara huvudarena för HK Aranäs. Den skall även kunna hysa andra mästerskapstävlingar för våra framgångsrika klubbar, kulturevenemang och kunna fungera som företags- och mässcenter. Vi behöver helt enkelt en plats att visa upp det vi i Kunsgbacka är stolta över.

Kungsbackaborna om idrotten

I Kungsbacka finns det ett rikt utbud av olika idrotter och många olika klubbar och föreningar. Kungsbackaborna vill verka för ett brett utbud av idrotter men anser också att det måste gå att förena bredd-och elitverksamhet. Många idrottsklubbar har en tuff ekonomisk situation med höga hallhyror och annat som belastar verksamheten. Kungsbackaborna vill verka för ett gynnsammare ekonomsikt system som gör att man underlättar de olika klubbarnas hårt anstängda ekonomiska villkor. Vi vill omgående bygga en ny idrottshall, en så kallad MULTIARENA i centrala Kungsbacka. Denna kommer att vara huvudarena för HK Aranäs m fl men även genom sin flexibla lösning var en arena för andra idrotts- och kulturevenemang samt företags- och mässaktiviteter.

Kungsbackaborna om valfrihet i Socialtjänsten

Socialtjänsten måste alltid ha den unika människan i fokus och vid myndighetsutövning tillämpa lagstiftningen så att den inte blir "hård i kanten" utan anpassad efter människors villkor. Kungsbackaborna anser att förebyggande arbete alltid är att föredra framför rehabilitering.

Socialförvaltningen borde informera mer om när och med vad man som medborgare kan få hjälp. Vi efterlyser mer samarbete mellan socialtjänsten och andra verksamheter och organisationer. Framförallt samarbete med frivilligorganisationer som ofta har stor kompetens i olika sociala frågor och många gånger är ett lättare val för den som behöver hjälp.

Kungsbackaborna om turism & Innerstaden

Satsa mer på kommersiell turism - inte bara kulturell turism!

Koncentrera mer på köpstarka barnfamiljer och utländska besökare. Strategiskt finns redan Kungsmässan, Freeport, Fjärås Bräcka, Gottskär, Särö, Tjolöholm, Åsa Havsbad m m. Mycket handlar om att lägga en ny strategisk kommunikationsplattform i marknadsföringen. En Multiarena i Kungsbacka kommer att bli välkommet i denna satsning. Innerstadens framtid har diskuterats alltför länge. För mycket prat och för lite verkstad tycker vi i Kungsbackaborna. Vi anser att en levande och attraktiv innerstad är mycket viktigt för Kungsbackas forsatta expansion.

Kungsbackaborna om skolan

Barnen är vår framtid - morgondagens medborgare och samhällsbyggare!

Vi vill skapa en positiv skolmiljö som ger förutsättningar för både elever och personal att lägga grunden till lärande för livet.Att föräldrar och barn fritt skall kunna välja vilken skola som passar dem bäst tycker vi är självklart.

- I förskolan vill vi ha max 15 barn/grupp

- I grundskolan skall klasserna bestå av högst 25 elever

Kungsbackaborna om handikappomsorg

Oavsett frisk eller handikappad skall alla inom Kungsbacka kommun leva med samma möjligheter till ett värdigt liv med bra boende, rekreation och fritidsaktiviteter. Minimikravet är att kommunen följer LSS. De handikappade själva har oftast bra lösningar och förslag då det gäller boende, hjälpmedel o dyl och vi vill att handläggarna är mer lyhörda för dessa förslag och samarbetar närmare med olika handikapporganisationer samt Försäkringskassan.
Kungsbackaborna om bostäder

Kunsbacka har akut bostadsbrist och bostadskön är oacceptabelt lång.Trots att det byggs mycket i kommunen så är det inte tillräckligt. Vi måste kunna erbjuda de sökande bostäder så att de kan bo i kommunen. Vi anser att det är önskvärt att det byggs fler hyresrätter. Vi tycker också att det kan vara värt att prova på att bygga tex kooperativa hyresrätter. Det är innevånarnas behov som skall styra. Kungsbackaborna kommer att ställa sig positiva till planer som syftar till att åstadkomma en utökad byggnation i kommunen.

Kungsbackaborna om att åldras i Kungsbacka

Kungsbackabornas ambition är att Kungsbacka skall bli Sveriges bästa kommun att åldras i. Trygghetsboende och rätt till att dela boende med anhörig i äldrevården är en del i detta.

Vi önskar organisera förebyggande hälsoundersökningar för alla innevånare som är ålderspensionärer. Vi vill också, liksom Göteborg, införa fria kollektivresor under lågtrafik, för våra ålderspensionärer. Bussarna går ju i alla fall med tomma stolar och fler människor på bussen kan upplevas som en trygghet av passagerarna. Vi tror att fler pensionärer genom detta kommer att ställa bilen och då blir det en miljömässig vinst för samhället.

Kunsbackaborna menar att det skall finnas full valfrihet inom äldreomsorgen. De äldre skall själv få välja vilken boendeform/omsorg de vill ha. Vi anser att ensamhet skall vara ett skäl för att få en omsorgsplats beviljad. Vi måste ta de äldres oro över att bo ensamma på största allvar. De boende i äldreomsorgen och de som har hemtjänst måste få komma ut i friska luften oftare. Vi anser också att det skall vara en rättighet för sammanboende par att få dela boende med anhörig som erhållit bidtåndsbedömt äldreboende.

Kungsbackaborna om valfrihet i barnomsorg

Vi anser att alla barn har lika värde. Vi vill att varje barn skall få en barnomsorgspeng och att föräldrarna sedan får bestämma hur man vill spendera denna, inom den kommunala eller privata barnomsorgen, dagmamma, genom egen omsorg om barnet eller det som är bäst för barnets individuella behov. Först då anser vi att full valfrihet inom barnomsorgen uppnås.

Kungsbackaborna om kulturen

Vi vill ha lättillgängliga bibliotek eftersom läsning är den viktigaste vägen att utveckla språket. Ett samhälle utan kultur och humanism blir ett hårt och omänskligt samhälle. Som sociala varelser behöver vi även andlig spis. Kommunens roll är att vara katalysator för ett rikt utbud av aktiviteter inom alla områden. Samarbete med privata initiativ/alternativ efterlyses. Kungsbacka har en stor potential att bli en levande kulturstad med ett stort kulturutbud. Vi har många duktiga kulturarbetare som bor och verkar i vår kommun.

Kungsbackaborna om kollektivtrafik

Vi vill ha Kungsbackapendel hela vägen ner till Varberg. Detta innebär stopp i Fjärås, Åsa samt Frillesås och sedan vidare med strategiska stopp i Varberg kommun.

När det gäller kollektivtrafiken i stort behöver den förbättras och förtätas. Vi ser fram emot att vi tillsammans med Göteborgsregionen utvecklar spårbunden trafik utmed väg 158 från Göteborg till Kungsbacka och att Hede station byggs ut för att bli den centrala knutpunkten för kollektivtrafiken.

Vi vill också att alla grundskolebarn skall få ett busskort som gäller i hela kommunen alla dagar, dygnet runt. Detta skapar rättvisa genom att barnen då kan ta sig till skol-och fritidsaktiviteter oavsett var i kommunen de bor. Barnen lär sig åka kollektivt och får en större frihet. Föräldrar slipper skjutsa sina barn överallt så det blir mindre bilåkande vilket gynnar miljön. Förhoppningsvis blir kollektivtrafiken ett naturligt val för ungdomarna även efter att de har lämnat skolan

Kungsbackaborna om näringslivspolitik

Kungsbacka ligger i en tillväxtregion och det finns mycket goda förutsättningar för att få till stånd ett ännu bättre nyföretagande. För att detta skall bli möjligt krävs dock att alla, näringsliv/kommun/andra aktörer gemensamt arbetar för detta. Här har kommunen en stor uppgift. Både politiker och tjänstemän måste ha en positiv attityd och som serviceorgan ge skyndsam handläggning i tillståndsärenden. Det är ett absolut krav.

Kommunen önskar i sin vision för Kungsbacka en högre självförsörjningsgrad, alltså ökat antal jobb i kommunen. Det krävs en större insats från kommunens sida för att detta skall bli möjligt. Kungsbackaborna kommer att stödja alla förslag som syftar till att få fart på nyföretagandet och stimulera tillväxten i vår kommun och dess befintliga företag. Det må gälla markinnehav för företagsetableringar, en näringslivsberedning under fullmäktige, ett företagandets hus eller en förstärkning av näringslivsenheten.

lördagsannons